IG XIV 830

Home > Europe > Italy > Campania > provincia di Napoli > Pozzuoli > IG XIV 830

Dating

No information available.

Text

ἐπιστολὴ ∙ γραφεῖσα τῇ πόλει
Τυρίων, τῆς ἱερᾶς καὶ ἀσύλου καὶ αὐτονόμου μητροπόλεως Φοινείκης καὶ ἄλλων πόλε-
ων καὶ ναυαρχίδος. ἄρχουσι, βουλῇ <καὶ δήμῳ> {⁴ΔΗΜΩΚΑΙ}⁴ τῆς κυρίας πατρίδος οἱ ἐν Ποτιόλοις
κατοικοῦντες χαίρειν.
διὰ τοὺς θεοὺς καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐτοκράτορος τύχην εἰ καί τις ἄλλη στατί-
ων ἐστὶν ἐν Ποτιόλοις, <ὡ>ς οἱ πλείους ὑμῶν ἴσασι, καὶ ἡ̣ ἡμετέρα ἐστὶν καὶ κόσμῳ καὶ
μεγέθει τῶν ἄλλων διαφέρουσα· ταύτης πάλαι μὲν ἐπεμελοῦντο οἱ ἐν Ποτιόλοις κα-
τοικοῦντες Τύριοι {οι} πολλοὶ ὄντες καὶ πλούσιοι· νῦν δὲ εἰς ὀλίγους ἡμᾶς περιέστη τὸν
ἀριθμόν, καὶ ἀναλίσκοντες εἴς τε θυσίας καὶ θρησκείας τῶν πατρίων ἡμῶν θεῶν ἐνθά-
δε ἀφωσιωμένων ἐν ναοῖς οὐκ εὐτονοῦμεν τὸν μισθὸν τῆς στατίωνος παρέχειν κα-
τ’ ἔτος ✳ σν ∙ μάλιστα ᾗ καὶ τὰ ἀναλώματα εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ἐν Ποτιόλοις τῆς βουθουσίας
ἡμεῖν προσετέθη. δεόμεθα οὖν προνοῆσαι ὑμᾶς τοῦ διαμένειν ἀεὶ τὴν στατίωνα· δειαμεν-
εῖ δέ, ἐὰν πρόνοιαν τῶν κατ’ ἔτος διδομένων εἰς τὴν μίσθωσιν ✳ σν ∙ ποιήσ<η>σθε· τὰ γὰρ ἕτε-
ρα ἀναλώματα καὶ τὰ γεινόμενα εἰς ἐπισκευὴν τῆς στατίωνος εἰς τὰς ἱερὰς ἡμέρας τοῦ
κυρίου Αὐτοκράτορος συνπεσούσης ἑαυτοῖς ἐλογισάμεθα, ἵνα μὴ τὴν πόλιν βαρῶμεν.
ὑπομιμνήσκομεν δὲ ὑμᾶς, ὅτι οὐδεμία πρόσοδος γείνεται οὔτε παρὰ ναυκλήρων
οὔτε παρὰ ἐμπόρων τῇ ἐνθάδε στατίωνι ὡς ἐν τῇ {βασιδι} βασιλίδι Ῥώμῃ. παρακαλοῦμεν
οὖν καὶ δεόμεθα ὑμῶν τῆς τύχης φροντίσα<ι> τε {²⁶καὶ}²⁶ τοῦ πράγματος. ἐγράφη ἐν Ποτι-
όλοις πρὸ ∙ ιʹ ∙ καλανδῶν Αὐγούστων Γάλλῳ καὶ Φλάκκῳ Κορνηλιανῷ ὑπάτοιν.
ἀπὸ ἄκτων βουλῆς ἀχθείσης ∙ κα ∙ Δίου τοῦ ἔτους τ ∙ ἐφημερ<οῦ>ντος {²⁷ἐφημερ<εύο>ντος}²⁷ Γ(αίου) ∙ Οὐαλερίου
Καλλικράτους Παυσανίου προέδρου.
ἀνεγνώσθη ἐπιστολὴ Τυρίων στατιωναρίων ἀναδοθεῖσα ὑπὸ Λάχητος
ἑνὸς αὐτῶν, ἐν ᾗ ἠξίο<υ>ν πρόνοιαν ποιήσασθαι αὐτοῖς ✳ σν ∙ <ἀναλίσκειν γὰρ> εἴς τε θυσίας
καὶ θρησκείας τῶν πατρίων ἡμῶν θεῶν ἐκεῖ ἀφωσιωμένων ἐν ναοῖς
καὶ μὴ εὐτονεῖν τὸν μισθὸν τῆς στατίωνος παρέχειν κατ’ ἔτος ✳ ∙ [σνʹ],
καὶ τὰ ἀναλώματα εἰς τὸν ἀγῶνα τὸν ἐν Ποτιώλοις τῆς βουθουσίας αὐ-
τοῖς προστεθῆναι· τῶν γὰρ ἑτέρων ἀναλωμάτων <καὶ τῶν> γεινομένων εἰς ἐπι-
σκευὴν τῆς στατίωνος εἰς τὰς ἱερὰς ἡμέρας τοῦ κυρίου Αὐτοκράτορος σ[υν]-
πεσούσης αὑτοῖς ἐλογίσαντο, ἵνα μὴ τὴν πόλιν βαρῶσιν· καὶ ὑπεμίμνη-
σκον ὅτι οὐδεμία πρόσοδος γείνεται αὐτοῖς οὔτε παρὰ ναυκλήρων οὔτε
παρὰ ἐμπόρων ὡς ἐν τῇ βασιλίδι Ῥώμῃ. μεθ’ ἣν ἀνάγνωσιν Φιλοκλῆς Διο-
δώρου εἶπεν· οἱ ἐν Ῥώμῃ στατιωνάριοι ἔθος εἶχον ἀεί ποτε ἐξ ὧν αὐτοὶ λαμ-
βάνουσιν παρέχειν τοῖς ἐν Ποτιόλοις ✳ σνʹ ∙ ἀξιοῦσι καὶ νῦν οἱ ἐν Ποτιόλοις
στατιωνάριοι αὐτὰ ταῦτα αὑτοῖς τηρεῖσθαι ἢ εἰ μὴ βούλονται οἱ ἐν Ῥώμῃ αὐ-
τοῖς παρέχειν, αὐτοὶ ἀναδέχονται τὰς δύο στατίωνας ἐπὶ τῇ αὐτῇ αἱρέσι. ἐ-
πεφώνησαν· καλῶς εἶπεν Φιλοκλῆς· δίκαια ἀξιῶσι {²⁶ἀξιοῦσι}²⁶ οἱ ἐν Ποτιόλοις· ἀεὶ
οὕτως ἐγείνετο καὶ νῦν οὕτως γεινέσθω· τοῦτο τῇ πόλει συμφέρει· φυλαχθή-
τω ἡ συνήθεια. ἀνεγνώσθη πιττάκιον δοθὲν τὸ {²⁷τὸ δοθὲν?}²⁷ ὑπὸ Λάχητος ΠΡΕΙΜΟΓΕ-
ΝΕΙΑϹ? καὶ Ἀγαθόποδος υἱοῦ αὐτοῦ Τυρίων στατιωναρίων στατίωνος Τυρια-
κῆς τῆς ἐν κολωνίᾳ Σεβαστῇ Ποτιόλοις, ἐν ᾧ ἐδήλουν παρέχειν τὴν ἡμετέραν
πατρίδα στατίωνας δύο, τὴν μὲν ἐν τῇ βασιλίδι Ῥώμ[ῃ, τὴν δὲ — — — — —]

Lettre écrite à la ville des Tyriens, métropole sacrée, inviolable, autonome, de la Phenicie et des autres villes, et la première sur mer. Aux fonctionnaires, au Conseil, à l'Assemblée du peuple de la patrie souveraine, les Tyriens résidant à Pouzzoles, salut.
Par les Dieux et par la Fortune de l'empereur notre maitre. Comme vous el savez presque tous, il y a à Pouzzoles d'autres entrepôts que le nôtre, mais le nötre, par son organisation et sa grandeur, est supérieur aux autres. Jadis, les Tyriens résidant à Pouzzoles subvenaient a son entretien: ils étaient nombreux et riches. Mais maintenant nous ne sommes plus qu'un petit nombre, et, eu égard aux dépenses que nous devons faire pour les sacrifices et pour le culte de nos divinités nationales, qui ont ici leurs temples, les ressources nécessaires nous font défaut pour nous acquitter de la location de l'entrepot, qui est de 100.000 deniers par an, d'autant plus que la dépense à faire pour la fête où a leu le sacrifice des boeufs nous a été imposée. En conséquence, nous vous prions de pourvoir au maintien de l'entrepôt, qui ne subsistera que si vous prenez à votre charge le paiement des 100.000 deniers de la location annuelle. Quant à l'autre catégorie de dépenses et aux frais, qui nous incombent pour la réparation de l'entrepôt ruiné, lors des fêtes sacrées de notre maître l'empereur, nous l'avons mise à notre compte, afin de ne pas imposer à la cité une dépense troup lourde. Nous vous rappelons aussi que nous ne recevons aucune contribution ni des armateurs, ni des négociants, à l'inverse de qui a lieu pour l'entrepôt de la ville souveraine de Rome. Nous nous adressons donc à vous; notre sort dépend de vous; occupez vous de l'affaire. Lettre écrite à Pouzzoles, le sixième jour avant les calendes d'août sous le consulat de Gallus et de Flaccus Cornelianus.

Extrait du procès-verbal de la séance du Conseil tenue les 21 Dios de l'année 300 sous la présidence de Callicratès, fils de Pausanias, proèdre.
Lecture a été donnée de la lettre des Tyriens qui ont l'entrepot, lettre remise par l'un d'eux, Lachès. Dans cette lettre ils nous de mandent de pourvoir au paiement des 100.000 deniers; ils disent qu'eux-mêmes feront les dépenses nécessaires pour les sacrifices et pour le culte de nous divinités nationales, qui ont là bas leurs temples, mais que les ressources leur font défaut pour s'acquitter de la location de l'entrepot, qui est de 100.000 deniers par an. Ils ajoutent que les frais de la fête où a lieu le sacrifice des boeufs leur ont été imposés. Quant aux autres dépenses à faire pour la réparation de l'entrepôt ruiné, à l'occasion des fêtes sacrées de l'empereur, ils s'en chargent, afin de ne pas imposer à la cité un trop lourd fardeau. Ils rappellent enfin qu'ils ne reçoivent aucune contribution ni des armateurs, nie des négociants, comme cela a lieu dans la ville souveraine de Rome.
Après cette lecture, Philoclès, fils de Diodore, a parlé: les Tyriens qu ont l'entrepôt de Rome, dit-il, ont toujours eu pour coutume, sur les sommes qu'eux-mêmes perçoivent, de fournir à ceux de Pouzzoles les 100.000 denier. Aussi ces derniers demandent-ils que cette habitude soit conservée; si ceux de Rome ne veulent plus fouirnir la somme, eux-mêmes sont prêts à se charger des deux entrepôts aux mêmes conditions.
On approuve: Philocles a bien parlé. Ce que demandent les Ttriens de Pouzzoles est juste. Puisque telle a toujours été la coutume qu'on la maintienne. Cela est dans l'intérêt de la patrie. Que la tradition soit conservée.
Lecture a été donnée d'un mémoire remis par Lachès et par Agathopous, son fils, Tyriens de l'entrepôt quie se trouve dans l'auguste colonie de Pouzzoles. Ils y montrent que notre partie a deux entrepôts: l'un dans la vile souveraine de Rome, l'autre dans l'auguste colonie de Pouzzoles.

[cf. Dubois 1907, 84-85]