CIL 2, 4538

Home > Europe > Spain > Catalunya > Barcelona > CIL 2, 4538

Dating

No information available.

Text

L(ucio) Licinio / Secundo / accenso / patron(o) suo / L(ucio) Licin(io) Surae / [p]rim(o) secund(o) / [t]ert(io) cons(ulatu) eius / [III]IIIvir(o) Aug(ustali) col(oniae) / [I(uliae)] U(rbis) T(riumphalis) Tarrac(onis) et / [c]ol(oniae) F(aventiae) I(uliae) A(ugustae) P(aternae) Barcin(onis) / [or]do municipi(i) / [Fla]vi Iamontan(i) / [ex i]nsula Minor(e)