A. Mau

Last updated: Thursday, October 3rd 2013, 14:53

Mau, A. (1908). Pompeji in Leben und Kunst. Leipzig.
Mau, A. (1900). Pompeji in Leben und Kunst. Leipzig.
Mau, A. and F.W. Kelsey (1899). Pompeii. Its life and Art. London.
Mau, A. (1898). ‘Ausgrabungen von Pompeji - Insula VI 15’. RM XIII: 3–59.
Mau, A. (1892). ‘Osservazioni sull'edificio di Eumachia in Pompei’. RM 7: 119–130.
Overbeck, J. and A. Mau (1884). Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken. 4th edition. Leipzig.
Mau, A. (1882). Geschichte der dekorativen Wandmalerei in Pompeji. Berlin.
Mau, A. (1879). Pompejanische Beiträge. Berlin.
Mau, A. (1876). ‘Scavi di Pompei’. BdI n/a: 17–28.
Mau, A. (1876). ‘Pitture di Pompeii’. BdI n/a: 100–102.