A. Mau

Last updated: Thursday, October 3rd 2013, 14:53

Mau, A. (1908). Pompeji in Leben und Kunst. Leipzig.
Mau, A. (1900). Pompeji in Leben und Kunst. Leipzig: Engelmann.
Mau, A. and F.W. Kelsey (1899). Pompeii. Its life and Art. London.
Mau, A. (1898). ‘Ausgrabungen von Pompeji - Insula VI 15’. RM XIII: 3–59.
Mau, A. (1892). ‘Osservazioni sull'edificio di Eumachia in Pompei’. RM 7: 119–130.
Overbeck, J. and A. Mau (1884). Pompeji in seinen Gebäuden, Alterthümern und Kunstwerken. 4th edition. Leipzig: Engelmann.
Mau, A. (1882). Geschichte der dekorativen Wandmalerei in Pompeji. Berlin.
Mau, A. (1879). Pompejanische Beiträge. Berlin.
Mau, A. (1876). ‘Scavi di Pompei’. BdI n/a: 17–28.
Mau, A. (1876). ‘Pitture di Pompeii’. BdI n/a: 100–102.